Všeobecné ustanovenia 

 1. "Predávajúcim" je spoločnosť MVCOM, s. r. o., Viedenská 38, 040 13 Košice, IČO: 46534580, DIČ: 2023419343, IČ DPH: SK2023419343, zapísaná v OR Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 29220/V.
 2. "Spotrebiteľom" sa rozumie každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom online formulára odošle kompletnú objednávku predávajúcemu.
 3. "Kompletnou objednávkou" sa rozumie objednávka, ktorá obsahuje informácie o druhu, akosti, prevedení a množstve tovaru a:
  a) meno, priezvisko, adresu bydliska a číslo OP spotrebiteľa, ak ide o fyzickú osobu,
  b) obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, príp. IČ DPH spotrebiteľa a meno kontaktnej osoby, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu - podnikateľa.
 4. Odoslaním kompletnej objednávky spotrebiteľom a jej potvrdením zo strany predávajúceho dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy a zmluvné strany sa zaväzujú riadiť týmito obchodnými podmienkami.

 Základné práva a záväzky zmluvných strán 

 1. Predávajúci
  a) sa zaväzuje zhotoviť a dodať spotrebiteľovi objednaný tovar v požadovanom prevedení a množstve,
  b) sa zaväzuje splniť objednávku spotrebiteľa do 30 dní od jej doručenia,
  c) má právo požiadať spotrebiteľa o predĺženie lehoty na splnenie objednávky, ak kapacitné alebo iné dôvody neumožňujú splniť objednávku v riadnej lehote.
 2. Spotrebiteľ
  a) sa zaväzuje zhotovený a dodaný tovar prevziať a zaplatiť cenu vrátane expedičných nákladov,
  b) má právo odstúpiť od zmluvy, ak predávajúci nesplnil jeho objednávku v riadnej lehote, príp. v predĺženej lehote, ak bola dohodnutá.
 3. Vlastnícke právo, právo užívať tovar a zodpovednosť za škody na tovare prechádza z predávajúceho na spotrebiteľa v okamihu dodania tovaru pod podmienkou zaplatenia dohodnutej kúpnej ceny.

 Platobné podmienky 

 1. Spotrebiteľ má právo zvoliť si spôsob platby z nasledovných spôsobov:
  a) platba v hotovosti pri osobnom preberaní tovaru,
  b) platba prevodom na bankový účet predávajúceho na základe zálohovej faktúry, tovar bude odoslaný až po pripísaní platby na účet predávajúceho.
 2. V prípade, že si spotrebiteľ pri dodaní Slovenskou poštou, a.s. nepreberie objednaný tovar v odbernej lehote, predávajúci má právo požadovať úhradu ceny tovaru, expedičných nákladov a ďalších nákladov spojených s opätovným zaslaním, prevodom na účet a tovar znovu podať na prepravu až po pripísaní celej čiastky na jeho účet.
 3. Spoločnosť MVCOM s.r.o. je platcom DPH, všetky ceny v našom internetovom obchode sú zmluvné, uvádzané s DPH a sú konečné.

 Záruka a záručné podmienky 

 1. Predávajúci poskytuje na všetok tovar záruku 24 mesiacov.
 2. Záruka sa vzťahuje len na výrobné vady a na druh, akosť a prevedenie tovaru.
 3. Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté:
  a) nesprávnym skladovaním,
  b) nesprávnym používaním alebo nesprávnou aplikáciou,
  c) bežným opotrebením.
 4. V prípade samolepiek sa záruka vzťahuje len na obdobie počas skladovania. Spotrebiteľovi zaniká nárok na uplatnenie záruky aplikáciou (nalepením) samolepky.

 Reklamačné podmienky 

 1. Reklamovať možno iba dodaný tovar, ktorý má výrobnú vadu alebo ktorý nezodpovedá požadovanému druhu, akosti a prevedeniu.
 2. Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu telefonicky, e-mailom alebo poštou na adrese: MVCOM, s. r. o., Viedenská 38, 040 13 Košice.
 3. Na výzvu predávajúceho je spotrebiteľ povinný zaslať alebo osobne doručiť vadný alebo nesprávny tovar predávajúcemu, a to v stave, v akom ho prebral, vrátane originálnych obalov.
 4. Predávajúci je povinný rozhodnúť o výsledku reklamácie najneskôr do 30 dní od podania reklamácie. O uznaní resp. neuznaní reklamácie bude predávajúci informovať spotrebiteľa telefonicky, e-mailom alebo poštou.
 5. V prípade opodstatnenej reklamácie predávajúci odstráni závadu a dodá tovar spotrebiteľovi na svoje vlastné náklady.
 6. Závadu predávajúci odstráni:
  a) opravou tovaru, ak to je technicky možné, 
  b) zhotovením nového tovaru, alebo
  c) vrátením ceny tovaru.
 7. V prípade neopodstatnenej reklamácie predávajúci vráti tovar spotrebiteľovi a spotrebiteľ je povinný nahradiť predávajúcemu preukázateľné náklady spojené s neoprávnenou reklamáciou.
 8. Reklamácia nebude uznaná, ak:
  a) tovar javí príznaky opotrebenia,
  b) tovar bol zjavne nesprávne skladovaný,
  c) tovar alebo jeho obal bol poškodený spotrebiteľom.
 9. V prípade, že je poškodený tovar alebo jeho obal pri preberaní od Slovenskej pošty, a.s., príp. od poskytovateľa kuriérskej služby, spotrebiteľ nie je povinný takýto tovar prevziať. Ak tovar i napriek chybnému obalu prevezme, je povnný tovar ihneď po prevzatí skontrolovať a v prípade poškodenia postupovať podľa reklamačného poriadku Slovenskej pošty, a.s., príp. poskytovateľa kuriérskej služby.

 Odstúpenie od zmluvy 

 1. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy v prípade, že mu nebude dodaný objednaný tovar alebo jeho časť do 30 dní odo dňa doručenia objednávky predávajúcemu, ak sa zmluvné strany nedohodli na predĺžení tejto lehoty.
 2. V prípade samolepiek a tovaru zhotovovaného podľa špecifických požiadaviek spotrebiteľa, v zmysle §12 ods. 5 písm. c) Zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, po prevzatí tovaru spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy.
 3. V prípade ostatných tovarov má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
 4. Odstúpenie od zmluvy na základe bodu 3. môže spotrebiteľ uplatniť písomne na adrese: MVCOM, s. r. o., Viedenská 38, 040 13 Košice.
 5. Spotrebiteľ je povinný do siedmich pracovných dní od odstúpenia od zmluvy povinný tovar vrátiť predávajúcemu.
 6. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

 Záverečné ustanovenia 

 1. Záväzkovo-právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.
 2. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť a platnosť dňa 01. marca 2012.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.